Reisijaveo leping

Reisijateveo tellimuse kinnitaja , edaspidi nimetatud “Tellija”,  ühelt poolt ja OÜ Hea Sõbra Reisid, edaspidi nimetatud “Vedaja”, Märt Niinemägi isikus, kes tegutseb põhikirja alusel teiselt poolt, sõlmisid käesoleva lepingu alljärgnevas.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesoleva lepingu täitmisel juhinduvad pooled Eesti Vabariigi seadusandlusest, teistest normatiivaktidest ja headest tavadest.

1.2. Reisijaveoteenuse tellimisel sõlmib Tellija veoteenuse osutaja Hea Sõbra Reisid OÜ-ga lepingu veoteenuse kohta.

Käesolev leping jõustub tellimuse kinnitamise momendist. Lepingu lõppemise tähtaja saabumine ei vabasta pooli õigustest ja kohustustest, mis tekkisid lepingu kehtivuse ajal ning mis on täitmata.

1.3. Kumbki osapool ei oma õigust käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda kolmandatele isikutele ilma teise osapoole kirjaliku nõusolekuta.

1.4. Käesoleva lepingu mittetäitmisest või mittenõuetekohasest täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse poolte vahel läbirääkimiste teel, kokkuleppele mittejõudmisel vedaja asukohajärgses kohtus.

2. LEPINGU OBJEKT

2.1. Käesolev leping reguleerib poolte suhteid reisijate veol. Käesolevas lepingus toodut konkretiseeritakse veoste vedamise tellimiskirjadega..

3. VEDAJA KOHUSTUSED

3.1. “Tellija” kirjaliku tellimiskirja, faksi või E-maili alusel, tellimuses näidatud tingimustel ette andma transpordivahendi koos ühe või mitme juhiga, mis on sobiv reisijate veoks sihtkohta.

3.2. Pärast veotellimuse “Tellijalt” vastuvõtmist teatama kõik vajalikud andmed eraldatava sõiduki, juhi ja veoks vajalike dokumentide kohta.

3.3. Viivitamatult informeerima “Tellijat” kõigist võimalikest viivitustest teel, mis võivad põhjustada reisijate sihtkohta jõudmise tähtaegade muutumist ning tegema kõik endast sõltuva hilinemiste vältimiseks

3.4. Bussirikke korral kohustub “Vedaja” korraldama asendustranspordi Tallinnas, Harjumaal ja Harjumaaga piirnevates maakondades hiljemalt 2 (kahe) tunni jooksul ning kaugemates maakondades esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 6(kuue) tunni jooksul alates rikke ilmnemisest.

3.5. Vedaja ei võta vastutust kahjude ja saamata jäänud tulude eest, mis tekkisid või võivad tekkida Tellijal seoses asjaoludega, et buss ei jõudnud õigeaegselt sihtkohta.

3.6. Vedajal on õigus keelduda reisiteenuse pakkumisest, juhul kui Reisija:

3.6.1. On joobeseisundis.

3.6.2. Ohustab või häirib kaasreisijaid.

3.6.3. Reisijal puuduvad piiriületuseks vajalikud dokumendid või on need vormistatud puudulikult.

3.6.4. Juhul, kui Reisijal tekib riigi ametivõimudega arusaamatusi kehtetute viisade, passide, reisikindlustuste, salakauba vms.tõttu, on bussimeeskonnal õigus jätta reisija piirile või lähimasse asustatud punkti, vormistades eelnevalt kõik vajalikud dokumendid või toimida vastavalt ametivõimude seadusjärgsele nõudmisele.

3.6.5. Reisija häirib mõne muul viisil reisi toimumist ja ohutust.

3.7. Kaebused ja pretensioonid firmale võetakse menetlusse juhul, kui nad on esitatatud firmale hiljemalt 14 päeva pärast sõitu. Hea Sõbra Reisid OÜ on võtnud kohustuseks anda vastus kaebusele mis puudutavad ettevõtte busse ja bussijuhte hiljemalt 30 päeva jooksul.

3.8. “Vedaja” kohustub hüvitama kahju, mis on tekitatud “Tellijale” seoses vastuvõetud reisijaveotellimusest äraütlemisega vähem kui 3 (kolm) nädalapäeva enne tellimuses näidatud veose alustamise kuupäeva.

4. TELLIJA KOHUSTUSED

4.1. “Tellija” kohustub esitama kirjalikud (tellimiskiri, faks,E-mail) tellimused hiljemalt 2(kaks) nädalapäeva enne reisijaveo alguskuupäeva. Tellimus loetakse vastuvõetuks peale kirjaliku (kiri, faks,E-mail) kinnituse saamist “Vedajalt”.

4.1.1. Tellimuses näidatakse ära busside arv,  reisijate-ja giidide arv, pagasi ligikaudne hulk, töö iseloom, eeldatav läbisõit, bussile nõutav lisavarustus, reisijaveo alustamise ja lõpetamise koht ja aeg, transpordivahendi nimetus.

4.2. Veose alustamisel andma “Vedajale” üle kõik tema poolt nõutud dokumendid. “Vedaja” kirjaliku märkuse mitteesinemisel dokumentide vastuvõtmisel, loetakse kõik dokumendid nõuetekohaselt vormistatuks ja “Vedajale” üleantuks.

4.3. “Tellijal” on õigus reisijaveoleping igal ajal üles öelda, kuid ta peab hüvitama vedajale sellest tekkiva kahju. Reisijaveolepingut ei või üles öelda, kui see tooks kaasa reisi hilinemise. “Tellija” ei pea hüvitama vedajale reisijaveolepingu ülesütlemisest tulenevat kahju, kui leping öeldi üles asjaolude tõttu, mille esinemise riisikot kannab vedaja

5. ARVELDUSED

5.1. Pooltevahelised vastastikused arveldused veoste vedude ja ekspedeerimise eest toimuvad poolte poolt iga sõidu kohta kirjalikult kooskõlastatud tariifide(hinnapakkumiste) järgi.

5.2. Tellija tasub Vedaja arve veoteenuse alusel 7 (seitsme) päeva jooksul arve saamise päevast arvates.

5.3. Juhul kui Tellija viivitabVedajale tasu maksmisega üle kokkulepitud tähtaja, on Vedajal õigus nõuda viivist summas 0,5 % tasumisega viivitatud summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.

6. POOLTE VASTUTUS

6.1. “Vedaja” vastutab:

6.1.1. Vedaja peab hüvitama kahju, mis tekib: pagasi täielikust või osalisest kaotsiminekust või kahjustumisest vedamise ajal ja vedamisega seotud asjaolu tagajärjel; veotähtaja ületamisest ja muudest heatava rikkumistest teenindamisel.

6.1.2. Kahjust teatamine: Käsipagasi väliselt äratuntava kahjustumise korral peab reisija sõidukist lahkumisel teatama vedajale talle tekkinud kahjust. Muu pagasi väliselt äratuntava kahjustumise korral tuleb kahjust teatada pagasi väljastamisel.  Käsipagasi kaotsiminekust peab reisija teatama vedajale sõidukist lahkumisel.  Reisija poolt käesolevas punktis sätestatust kinni pidamata jätmise korral eeldatakse, et reisija sai oma pagasi täielikult ja tervelt kätte.

6.1.3. Vedaja ei või kohustuse rikkumise korral tugineda vastutusest vabastava asjaoluna sõidukijuhi füüsilisele või vaimsele puudele ning vedamiseks kasutatava sõiduki puudustele.

6.1.4. Bussisalongis asuv käsipagas on reisija enda vastutusel. Vedaja ei garanteeri ega vastuta bussi unustatud esemete või pagasi olemasolu eest. Vedaja ei vastuta müntide, väärtpaberite, kulla, hõbeda, juveelide, kunstiteoste või muude väärtasjade kaotsiminekust või kahjustumisest tekkinud kahju eest. Vedaja ei vastuta reisija poolt sõidukisse toodud asjadele tekkinud kahju eest, mida vedaja ei oleks lubanud sõidukisse tuua, kui ta oleks teadnud nende olemusest või seisundist, ning mille kohta ta ei ole väljastanud vastuvõtukviitungit, kui reisija teadis või oleks pidanud teadma, et vedaja ei lubaks neid asju vedada. Sellisel juhul vastutab reisija kõikide kulude ja kahju eest, mis tekivad vedajale selliste asjade vedamisest.

6.1.5. Vedaja vastutus reisijaveolepingu alusel veetava sõiduki, sealhulgas sõidukis asuva pagasi kaotsiminekust või kahjustumisest tekkinud kahju eest on piiratud 300 krooniga reisija kohta. Vedaja vastutus muu pagasi kaotsimineku või kahjustumise eest on piiratud 300 krooniga reisija kohta. Kui käesolevas punktis nimetatud väärtasjad olid eraldi hoiustatud vedaja juures, on vedaja vastutus nende kaotsimineku või kahjustumise korral piiratud 500 krooniga reisija kohta. Vedaja vastutus veotähtaja ületamisest ja muudest heatava rikkumistest tuleneva kahju eest on piiratud konkreetse veo maksumusega. Eelnimetatud vastutuse piirmäärad ei kehti intressi ja menetluskulude hüvitamise nõuete suhtes

6.1.6.“Vedaja“ busside salongis ja pagasiruumis ei ole lubatud vedada keelatud pagasit ega käsipagasit, mis sisaldavad keelatud pagasi loetelus olevaid aineid ja esemeid.
Keelatud pagas on radioaktiivsed, lõhke-, mürk-, sööbe-, tuleohtlikud, lehkavad ja määrivad ained ning vastava pakendita ained ja esemed, samuti bussi määrivad või kahjustavad ained ja esemed

6.2. “Tellija” vastutab:

6.2.1. “Tellija” hüvitab “Vedajale” kulutused, mis on seotud “Tellija” poolt esitatud ja “Vedaja” poolt vastuvõetud tellimusest  äraütlemisega vähem kui 3 (kolm) päeva enne pealelaadimise tähtaega, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses ettenähtud veotasust.

6.2.2. “Tellija” hüvitab “Vedajale” kahju, mis on seotud “Tellija” poolt tahtliku dokumentide võltsimisega.

6.3. “Tellija” hüvitab “Vedajale” reisijate poolt tekitatud kahjud ja reisijatel on keelatud:

6.3.1. sõita bussis joobes, määrdunud riietes, suitsetada või häirida kaasreisijaid;

6.3.2. avada või sulgeda aknaid ja luuke ilma bussijuhi loata;

6.3.3. takistada uste avanemist ja sulgumist, piirata bussijuhi vaatevälja;

6.3.4. häirida bussijuhti ning takistada kontrolli õigusega ametiisiku tööd;

6.3.5. lõhkuda, risustada ja määrida bussi ja selle sisustust;

6.3.6. seada ohtu ennast või teisi reisijaid;

6.4. Pooled vabanevad vastutusest teineteise ees, kui tõendavad, et lepingu mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist takistasid asjaolud, mida nad ei võinud ega pidanud ettenägema ja ärahoidma (halvad ilmastiku ja teeolud ning force majeure). Samas on pooled kohustatud võtma tarvitusele igakülgsed abinõud nimetatud asjaoludest tulenevate kahjude vähendamiseks.

LÕPPSÄTTED

7.0. Käesolevat lepingu ja selle Lisasid võib muuta, täiendada, lepingut ennetähtaegselt lõpetada poolte kirjaliku kokkuleppe alusel.

8.0. Kõik küsimused, mis ei ole sätestatud käesoleva lepinguga, lahendatakse vastavalt kehtivale seadusandlusele.

VEDAJA                                                                TELLIJA

OÜ Hea Sõbra Reisid
reg. nr.10452217
Kadaka tee 70b ,  Tallinn
Telefon: 50 46 112,
E-mail: info@buss.ee
A/arve nr.221013662214 Hansapank

Buss